Istorijat

Razvojni put ovog saobraćajnog preduzeća počeo je 1947.godine kada je osnovana Špedicija za istovar, utovar i uskladištenje roba ,,Studenica” koja je 1953.godine pripojena Drvno - industrijskom preduzeću ,,27. Novembar” iz Raške a 01.05.1954.godine se ponovo osamostaljuje i posluje pod nazivom Špedicijsko transportno preduzeće ,,Budućnost”koje se 01.04.1964.godine integriše sa Saobraćajnim preduzećem ,,Autoprevoz” iz Čačka  pa se ponovo izdvaja  dana 26.09.1989.godine tako da posluje sa novim nazivom ,,Autoprevoz Raška” koje je pod nazivom DSP ,,Jugoprevoz Raška” iz Raške upisano u sudski registar 21.08.2000.godine.

Navedeni hronološki put ovog preduzeća prati osim organizacionih promena i tehno-loški i ekonomski razvoj od preduzeća sa zaprežnom špedicijom  robe do preduzeća za drumski prevoza putnika do bilo koje destinacije autobusima visoke turističke klase.

Danas je ,,KAVIM RAŠKA” a.d. Raška otvoreno akcionarsko društvo koje je do okončanja postupka privatizacije poslovalo kao društveno preduzeće sa društvenim kapitalom, nad kojim je od aukcijske  prodaje  dana 06.03.2009.godine većinski vlasnik,  sa 70 %  od ukupne imovine, ,,KAVIM –JEDINSTVO“ DOO VRANJE, čiji je 100 % vlasnik ,,KAVIM PUBLIC TRANSPORTATION INTERNACIONAL („2002) LTD iz Izraela.